Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-23 . Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2019-09-23 .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:  2019-09-23 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Milena Włodarczyk, sekretariat@sp4.kalisz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 766 29 83. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Chcąc dostać się do  Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu przy ul. Polnej 17, 62-800 Kalisz, należy wejść przez furtkę/ bramę prowadzącą na dziedziniec szkolny.
Szkoła składa się z dwóch budynków - starego i nowego.
Do starego budynku prowadzą dwa wejścia z lewej strony dziedzińca szkolnego – główne zabezpieczone zamkiem elektronicznym. Uczniowie, rodzice, pracownicy i goście wchodzą do budynku poprzez przywołanie dzwonkiem pracownika obsługi lub połączenie domofonem z sekretariatem. Aby dostać się do sekretariatu należy pokonać schody, które nie mają podjazdu dla wózków. W przypadku osób niepełnosprawnych pracownik obsługi schodzi do gości. Dodatkowe wejście jest otwierane wyłącznie w celu dostarczenia posiłków przez firmę cateringową.
Do nowego budynku prowadzi jedno wejście po prawej stronie dziedzińca, którym wchodzi się do świetlicy szkolnej, zamykane na klucz. Rodzice i uczniowie mogą wejść poprzez przywołanie dzwonkiem osoby dyżurującej, umieszczonym przy wejściu po lewej stronie. Drugie wejście do nowego budynku znajduje się przy sali gimnastycznej, wejście od strony boiska, zamykane na klucz, które służy wyłącznie do wyjścia uczniów z budynku szkoły na boisko.
Wszystkie wejścia, zarówno w starym budynku jak i nowym mają po jednym stopniu progowym i nie posiadają podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada 3 kondygnacje, w budynku nie ma windy, nie ma również toalet/ łazienek przystosowanych do osób niepełnosprawnych.
Na dziedzińcu, pomiędzy budynkami szkolnymi znajdują się miejsca parkingowe, nie ma miejsc dedykowanych dla osób niepełnosprawnych. Aby dostać się na dziedziniec samochodem należy wjechać przez bramę wjazdową przy ulicy.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma informacji o prawie wejścia z psem asystującym oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu czy on-line.

 

Aplikacje mobilne

w trakcie opracowywania

do góry